Obchodní podmínky

Platební a dodací podmínky společnosti ELEFANT.DC, s.r.o. se sídlem Děčín 5, Rozbělesy, Ústecká 475/97, PSČ: 405 02, IČO: 27306372, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 35416

1. Tyto Platební a dodací podmínky společnosti ELEFANT.DC, s.r.o. (dále jen také „Platební a dodací podmínky“) jsou nedílnou přílohou každé smlouvy, kde prodávajícím nebo dodavatelem je společnost ELEFANT.DC, s.r.o.. (dále také jako „prodávající“ nebo „dodavatel“) a kupujícím nebo objednatelem je fyzická nebo právnická osoba tuzemská či zahraniční (dále také jen „kupující“ nebo „zákazník“) (prodávající a kupující dále také jen „smluvní strany“). Platební a dodací podmínky jsou rovněž nedílnou přílohou objednávky zákazníka, kde stvrzuje svým podpisem, že mu tyto byly předány. V neposlední řadě jsou tyto Platební a dodací podmínky nedílnou přílohou nabídky prodávajícího či jeho potvrzení objednávky.

2. Tyto Platební a dodací podmínky platí vždy, pokud není v konkrétní písemné smlouvě mezi společností ELEFANT.DC, s.r.o. a zákazníkem stanoveno jinak. Platební a dodací podmínky nebo nákupní podmínky zákazníka uvedené v příloze k objednávce nemají žádnou platnost a jsou tímto výslovně vyloučeny, pokud se společnost ELEFANT.DC, s.r.o. a zákazník písemně nedohodnou jinak.

3. Společnost ELEFANT.DC, s.r.o. je oprávněna tyto Platební a dodací podmínky v budoucnu měnit. Společnost ELEFANT.DC, s.r.o. sdělí zákazníkovi změny Platebních a dodacích podmínek u podepsaných kupních smluv, které doposud nebyly zrealizovány, předem tak, aby s nimi mohl vyslovit případný nesouhlas. Pokud se změnami nevysloví zákazník ve lhůtě 10 dnů od doručení výslovný písemný nesouhlas, nabývají změny účinnosti ve lhůtě 10 dnů od jejich doručení zákazníkovi.

4. Pokud je mezi smluvními stranami doručována písemnost, považuje se tato písemnost za doručenou třetím dnem od dne odeslání písemnosti smluvní stranou.

5. Barevné, rozměrové a váhové tolerance výrobků, které plynou z charakteru keramické výroby a které povoluje norma EN 14411, nejsou považovány kupujícím za vady výrobků.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré doobjednávky, odvolávky a jejich případné změny či doplnění objednávky musí provést kupující pouze písemnou formou, jinak nejsou pro prodávajícího závazné.

7. Kupní cena zboží je stanovena jako smluvní ve výši určené na základě platného ceníku prodávajícího. Informace o aktuálních cenách je v prodejnách prodávajícího. Zákazník se zavazuje za dodané zboží zaplatit prodávajícímu takto určenou cenu.

8. Prodávající má právo požadovat od kupujícího zaplacení zálohy na jím objednávané zboží až do výše ceny objednávaného zboží a objednávku zboží realizovat až po připsání částky ze zálohové faktury ve prospěch účtu prodávajícího v těchto případech:
a) v období počátku obchodní spolupráce;
b) kupující objednal u prodávajícího zboží a současně je v prodlení s platbami za dodávky zboží prodávajícímu nebo byl v prodlení s platbami za dodávky zboží v posledních třech měsících od data termínu dodání zboží dle příslušné aktuální potvrzené objednávky zboží;
c) objednávka zboží obsahuje položky, které nejsou u prodávajícího standardními skladovými položkami (specifické zboží určené prodávajícím).

9. Kupní cenu je kupující povinen zaplatit prodávajícímu v hotovosti při převzetí zboží nebo v případě, že se tak prodávající dohodne s kupujícím, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený na faktuře. Veškeré faktury jsou splatné do 10 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není písemně dohodnuto jinak. Za datum provedení platby je dohodnuto datum připsání fakturované částky na účet prodávajícího.

10. Termín dodání stanoví prodávající v kupní smlouvě, v objednávce či potvrzení objednávky.

11. Prodávající je oprávněn dodat zboží zákazníkovi také před sjednaným termínem či dodací lhůtou, a to i bez předchozího ohlášení dodávky zboží odsouhlaseného zákazníkem. V tomto případě je dodavatel oprávněn do původně dohodnuté doby dodat chybějící část nebo chybějící množství dodaného zboží nebo dodat náhradní zboží za dodané zboží nebo případné vady dodaného zboží opravit aniž by se tím dostal do prodlení.

12. V případě pochybností prodávajícího, že nebude z jakéhokoliv důvodu schopen dodržet termín dodání zboží, je prodávající povinen tuto skutečnost ihned po jejím zjištění oznámit kupujícímu písemně, emailem, faxem nebo telefonicky. Pokud nebude prodávající schopen dodat zboží v dohodnutém množství a lhůtách z důvodu vyšší moci, všeobecných zásobovacích potíží, výrobních potížích u svých dodavatelů, politických událostí, poruch u přepravců či dodavatelů a jiných událostí nezávislých na vůli prodávajícího, je po dobu trvání těchto překážek a v rozsahu jejich účinků osvobozen od povinnosti k dodání zboží, přičemž kupující není oprávněn požadovat po prodávajícím náhradu takto vzniklé škody.

13. Každá dodávka musí být opatřená dodacím listem. Kupující nebo osoba jím pověřená uvede na dodacím listě čitelně své jméno a příjmení, datum a podpis.

14. Kupující nemá právo zboží dodané v dohodnutém, event. z důvodů uvedených v bodě 11. těchto Platebních a dodacích podmínek, odmítnout. Pokud kupující odmítne zboží převzít, event. z jiných důvodů si zboží nevyzvedne, je prodávající oprávněn zboží nechat uskladnit na náklady kupujícího a kupujícímu tuto skutečnost oznámit. Oznámením o uskladnění nepřevzatého zboží je splněn závazek prodávajícího zboží dodat a kupující je toto zboží povinen zaplatit včetně nákladů prodávajícího spojených s uskladněním. Bude-li zboží uskladněno ve skladovacích prostorách prodávajícího poplatek činní 0,1% denně z ceny uskladněného zboží. Bude-li zboží uskladněno ve skladech třetích osob, pak účtované náklady kupujícímu budou ve výši prokázaných nákladů spojených se skladováním odmítnutého event. neodebraného zboží.

15. Skladné je splatné v hotovosti při předání zboží kupujícímu. V případě, že skladné nebude tímto způsobem zaplaceno, prodávající má právo odmítnout vydat zboží, které tím zůstane uskladněné dle podmínek předchozího odstavce až do zaplacení celé kupní ceny zboží včetně skladného.

16. Prodávající splní povinnost dodat zboží tím, že umožní kupujícímu nakládat se zbožím v místě, kde má prodávající své sídlo, místo podnikání nebo prodejnu, případně v jiném místě, na kterém se prodávající s kupujícím písemně dohodl, a to v pouze v pracovní době prodávajícího. Aktuální informace o pracovní době prodávajícího jsou uvedeny v sídle prodávajícího, v jeho prodejnách a na webových stránkách prodávajícího www.elefant-decin.cz. V případě přepravy zboží přepravními prostředky kupujícího je splněna povinnost prodávajícího dodat zboží předáním zboží zmocněnému přepravci kupujícího. Kupující v takovém případě sdělí prodávajícímu předem mailem, písemně, faxem či telefonicky osobu zmocněnou k převzetí a přepravní prostředek.

17. V okamžiku dodání zboží přechází na zákazníka nebezpečí škody na zboží.

18. Prodávající je oprávněn pozastavit dodávky zboží, eventuálně dodat zboží zákazníkovi nikoli na předem sjednanou fakturu, ale pouze při platbě v hotovosti, v případě, že je zákazník v prodlení s úhradou faktur nebo jiných závazků vůči prodávajícímu, a to i sporných, a nebo v případě nesplnění jiných podmínek ze strany zákazníka, jejichž splnění je smluvně sjednáno. Zákazník nemá v tomto případě nárok na náhradu škody způsobené pozastavenými nebo zrušenými dodávkami zboží.

19. Prodávající si vyhrazuje ke zboží vlastnické právo. Kupující nabude vlastnického práva ke zboží teprve úplným zaplacením jeho kupní ceny. V případě dalšího prodeje zboží před jeho úplným zaplacením nese kupující osobní odpovědnost za upozornění na výhradu přechodu vlastnického práva osobě, které zboží dále prodává.

20. Kupující je povinen při převzetí zboží prohlédnout s náležitou péčí. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že provedl vizuální kontrolu obalu zboží, množství zboží a dále že zboží v době převzetí nevykazuje žádné vady způsobené mechanickým poškozením. Jiné vady, které jsou zjistitelné již při tomto převzetí, je povinen kupující oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od převzetí zboží. V oznámení vad kupující vady popíše a uvede, jak se projevují. Prodávající neodpovídá za vady, jestliže byly při předání zboží způsobeny kupujícím, vyšší mocí nebo vnějšími událostmi, za které prodávající neodpovídá.

21. Jestliže kupující výrobky neprohlédne ani nezařídí, aby byly prohlédnuty co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto výrobky měly vady již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

22. Odpovědnost prodávajícího za vady nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobila je společnost ELEFANT.DC, s.r.o. nebo osoby, s jejichž pomocí plnila svůj závazek.

23. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají výskyt vad zboží, které zcela znemožňuje jeho užívání. Ostatní případy vadného zboží pokládají smluvní strany za nepodstatné porušení smlouvy. V pochybnostech se má za to, že se jedná o nepodstatné porušení smlouvy.

24. Je-li zboží dodáno s vadou, která nepředstavuje podstatné porušení smlouvy, může kupující, není-li ve smlouvě nebo v těchto Platebních a dodacích podmínkách stanoveno jinak, požadovat bezplatné odstranění vad, dodání chybějícího zboží, odstranění ostatních vad zboží nebo slevu z kupní ceny.

25. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude doručena reklamace vad kupujícího, se k této reklamaci písemně vyjádřit a sdělit, jak bude v dané reklamaci postupováno, nejpozději však do 30 kalendářních dnů. Zákazník není oprávněn měnit již jednou uplatněné nároky bez výslovného písemného souhlasu společnosti ELEFANT.DC, s.r.o.

26. Právo kupujícího na volbu mezi nároky dle bodů 24. těchto Platebních a dodacích podmínek zaniká, není-li volba prodávajícímu písemně oznámena do pěti (5) dnů od doručení řádného oznámení vad. Po uplynutí této lhůty určí druh nároku prodávající. Nestanoví-li tyto Platební a dodací podmínky jinak, nemůže kupující zvolený nárok měnit.

27. Výše slevy z konečné kupní ceny (bod 24. těchto Platebních a dodacích podmínek) přiměřeně odpovídá rozdílu mezi hodnotou, kterou by mělo zboží bez vad a hodnotou, kterou mělo zboží dodané s vadami, přičemž pro určení hodnot je rozhodující doba, v níž se mělo uskutečnit řádné plnění. Rozhodnutí o výši slevy z konečné kupní ceny náleží výlučně prodávajícímu, pokud kupujícímu vznikl nárok na slevu z konečné kupní ceny. Zákazník tak není oprávněn určit si slevu na vadné plnění sám a tuto částku si započíst na úhradu kupní ceny.

28. Zákazník je v případě podstatného porušení smlouvy oprávněn od smlouvy jako celku odstoupit pouze v případě, že dodané zboží je schopen v množství a stavu, v jakém mu bylo dodáno zpět vrátit prodávajícímu (tzn. pokud bude zboží zabudováno, nemůže kupující od smlouvy odstoupit, neboť vyjmutí či odmontování zboží bez jejího úplného znehodnocení, je tím zcela vyloučeno).

29. Prodávající je povinen plnit své závazky vyplývající ze smluvní odpovědnosti za vady pouze v případě, pokud zákazník není v prodlení s úhradou kupní ceny.

30. Prodávající, který bude v prodlení s dodáním zboží oproti termínu dohodnutému ve smlouvě (vyjma případů uvedených v bodě 11. těchto Platebních a dodacích podmínek), zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny zboží, které mělo být dodáno za každý den prodlení.

31. Kupující, který bude v prodlení s úhradou faktury za dodané zboží je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení z nezaplacené částky.

32. Záloha kupujícím zaplacená a prodávajícím přijatá dle ustanovení bodu 7. těchto Platebních a dodacích podmínek se v případě, že kupující neoprávněně nepřevezme od prodávajícího dodávané zboží, stává smluvní pokutou zaplacenou ve prospěch prodávajícího.

33. Osoby jednající za kupujícího podpisem rámcové kupní smlouvy prohlašují prodávajícímu, že uspokojí ELEFANT.DC, s.r.o., v případě, že kupující nesplní svůj závazek zaplatit prodávajícímu některou z pohledávek, vzniklých na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. 

34. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy mezi společností ELEFANT.DC, s.r.o. a zákazníkem vzniklé jinak, řídí se koupě zboží mezi zákazníkem a obchodní společností ELEFANT.DC, s.r.o. ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

35. Ceny včetně DPH se mohou změnit v důsledku změny sazby DPH, změny kurzu, výrazné inflace nebo při změnách dodavatelských podmínek výrobců.